Transparenta decizionala

TRANSPARENTA DECIZIONALA

in Administratia Publica

     Baza Legala:

                Legea nr. 52 din 2003– privind transparenta decizionala in administratia publica.

               1. De ce este importanta transparenta?

            Lipsa transparentei decizionale conduce la increderea scazuta a cetatenilor fata de Administratia publica locala. Absenta consultarilor face ca, spre exemplu, proiectul privind aprobarea bugetului local sa fie modificat lunar pentru ca nu este probat si „proiectat” sa ajute, sa dezvolte si sa sprijine dezvoltarea comunitatii locale. Aplicarea reala a principiului transparentei si implicarea cetatenilor in luarea deciziilor va avea ca rezultat un mai mare grad de respectare a legii, cu consecinte pozitive asupra dezvoltarii orasului nostru si mentinerea unei relatii de cooperare si implicare intre Administratia publica locala si cetateni.

               2. Prezentarea legii transparentei decizionale

                    2.1 Scop (art. 1, alin 2 din Legea 52/2003)

     a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administratice;

     b) sa stimuleze participarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative si in procesul de elaborare a actelor normative;

     c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul intregii administratii publice.

                    2.2 Principii (art. 2 din Legea 52/2003)

     a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si asupra proiectelor de acte normative;

    b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

     c) participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmatoarelor reguli:

     1. sedintele autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, in conditiile legii;

       2. dezbaterile vor fi consemnate si facute publice;

       3. minutele acestor sedinte vor fi inregistrate, arhivate si facute publice, in conditiile legii.

                     2.3 Termeni (art. 3 din Legea 52/2003)

  • luarea deciziei – procesul deliberativ desfãsurat de autoritatile publice;

  • recomandare – orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimatã verbal sau în scris, primitã de cãtre autoritã_ile publice de la orice persoana interesatã în procesul de luare a deciziilor si în procesul de elaborare a actelor normative;

  • obligatia de transparenta – obligatia autoritatilor administratiei publice de a informa si de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative si la minutele sedintelor publice;

  • sedinta publica – sedinta desfasurata in cadrul autoritatilor administratiei publice si la care are acces orice persoana interesata.

  • act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generalã;

                     2.4 Obligativitate (art. 6 din Legea 52/2003)

             In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in siteul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii. Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului cu cel putin 30 de zile înainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

                     2.4 Participarea la sedintele publice (art. 7 din Legea 52/2003)

             Cu minim 3 zile inainte de desfasurarea unei sedinte publice, autoritatea publica in cauza va face public un anunt care va contine data si ora intalnirii, precum si ordinea de zi, prin afisare la sediul si pe site-ul propriu si prin transmitere catre mass-media. Persoana desemnata pentru relatia cu societatea civila va fi responsabila atat de difuzarea anuntului cat si de invitarea speciala a anumitor persoane

                   2.5 Punct de vedere (art. 8 din Legea 52/2003)

           Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

                  2.6 Responsabilitatea adoptarii (art. 9 din Legea 52/2003)

             Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritatilor publice iar punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice au valoare de recomandare.

                 2.7 Minutele sedintelor (art. 10 din Legea 52/2003)

             Minuta sedintei publice, incluzand si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarat vot secret, va fi afisata la sediul autoritatii publice in cauza si publicata in site-ul propriu.

             2.8 Arhivare (art. 11 din Legea 52/2003)

             Autoritatile publice sunt obligate sa elaboreze si sa arhiveze minutele sedintelor  publice. Atunci cand se considera necesar, sedintele publice pot fi inregistrate. Inregistrarile sedintelor publice vor fi facute publice, la cerere, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Autoritatile administratiei publice sunt obligate sa justifice in scris nepreluarea recomandarilor formulate si inaintate in scris de cetateni si asociatiile legal constituite ale acestora.

              2.9 Raport anual (art. 12 din Legea 52/2003)

             Autoritatile publice sunt obligate sa intocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmãtoarele elemente:

     a) numarul total al recomandarilor primite;

  b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in continutul deciziilor luate;

    c) numarul participantilor la sedintele publice;

    d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;

   e) situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;

    f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;

    g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.

Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu într-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica.

               3. Cine este obligat sa respecte aceasta lege? (art. 4 din Legea 52/2003)

        Autoritatile administratiei publice locale: consiliile judetene, consiliile locale, primãrii, institutiile si serviciile publice de interes local sau judetean.

               4. Sanctiuni

                    4.1 Contestarea actelor normative (art. 13 din Legea 52/2003)

           Orice persoana care se considera vatamata in drepturile sale, prevazute de prezenta lege, poate face plangere in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

                 Plangerea si recursul se judeca in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

                     4.2 Sanctionarea functionarului public (art. 14 din Legea 52/2003)

             Constituie abatere disciplinarã si se sanctioneaza, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii, fapta functionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la sedintele publice sau impiedica implicarea persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative de interes public, in conditiile prezentei legi.

Toate drepturile rezervate ! Dumitru Constantin Florin @ 2020.